Děti se speciálními potřebami (s asistentem)

LK Medlánka při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných vychází z paragrafu 16 odst. 9 školského zákona a paragrafu 17 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Poskytování podpůrných opatření I. stupně se bude odehrávat s využitím plánu pedagogické podpory, který bude vytvořen vždy individuálně na míru daného dítěte v kolektivu pedagogů.

Poskytování podpůrných opatření II.-V. stupně bude navázáno na spolupráci s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Brně a na sestavení individuálního vzdělávacího plánu dítěte. Stejně tak u dětí nadaných budeme poptávat posouzení dítěte Pedagogicko-psychologickou poradnou a spolupráci na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Zachova 1
Sládkova 1309/45, 613 00 Brno-sever
(+420) 548 526 802

Pedagogicko-psychologická poradna pro oblast Brno Město
Kohoutova 1512/4, 613 00 Brno-sever
(+420) 545 223 379

Dětská psycholožka
Mgr. Jolana Bucková
(+420) 773 624 829

Kognitivně behaviorální psycholožka pro předškolní děti
PhDr. Kateřina Bartošová Ph.D.
(+420) 739 644 891

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude probíhat souběžně s ostatními dětmi za vydatné pomoci asistenta pedagoga. Tyto děti tak mohou být začleněny do běžného života mateřské školy. Soužití s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami by se stalo přirozenou součástí každého dne v Medlánce a přinášelo by obohacení jak pro ně samotné, tak pro kolektiv dětí i učitelky.

LK Medlánka je svojí podstatou omezena přijmout dítě s vysokým tělesným postižením, tedy dítě, které by nemohlo zvládnout se pohybovat samostatně ani s pomocí asistenta a nebo se pohybovat s použitím pomůcek podpory po lese a v terénu. Dále není lesní mš vhodná pro děti s vyšším stupněm postižení autistického spektra a mentálním postižením, ale přijetí takového dítěte však není vyloučeno. V lesní mš se s měnícími se ročními obdobími, s měnícím se počasím každý den, mění i podmínky programu a vlivy, které na děti zvnějšku působí. Děti s poruchou autistického spektra naopak potřebují řád a pravidelnost a to jim lesní mš není schopna zajistit.