Hodnoty školního vzdělávacího programu

Jako stěžejní pro tvorbu i realizaci školního vzdělávacího programu lesní mateřské školy a lesního klubu považujeme tyto hodnoty, které dětem předáváme prostřednictvím prožitku a hry:

1. Svoboda a odpovědnost

Svoboda je jedna z nejzákladnějších hodnot naší společnosti. Pojem svobody je však bez bezprostředního prožitku pouze pojmem. Kdo svobodu neprožije a neidentifikuje se s ní, těžko vůbec chápe myšlenkový koncept svobody a také její hodnotu. Svoboda každého člověka je základním kamenem naší společnosti, na které vše stojí. Svoboda není nárok, ale je to hodnota, která se pojí s převzetím odpovědnosti za to, co se stane, když se svobodně rozhodneme něco udělat. Svoboda a odpovědnost jsou strany téže mince. Vše, co děláme, má své důsledky, za které musíme převzít odpovědnost.

Svoboda jako prožitek

Děti seznámíme s tím, co jsou radostné prožitky spojené s pocitem svobody, kdy člověk není ničím omezován a má možnost autenticky prožít své vlastní já. Aby dítě bylo schopno si představit konkrétní prožitek hodnoty svobody. Např.:

  • svoboda je, když běhám jen tak po louce,
  • svoboda je, když sedíme spolu s kamarády u ohně a díváme se do plamenů,
  • svoboda je, když bez obav mohu říct, co si myslím, a nikdo mě za to netrestá, nekárá.

Svoboda jako odpovědnost

Ruku v ruce se svobodou jde také odpovědnost. Odpovědnost za své skutky a svá rozhodnutí. Co udělám, co řeknu, má následky. Prožití dopadu přirozeného důsledku mé činnosti je při chápání odpovědnosti zásadní. Jedna z obtíží moderní společnosti spočívá ve složitosti našich institucí a společenských vztahů vůbec. To znesnadňuje člověku rozpoznat a prožít dopady svých vlastních rozhodnutí a dostat tak jasnou zpětnou vazbu. Proto je důležité, aby děti skrze hru prožily, že svoboda je obrovský dar, který však také něco stojí a má svoji hodnotu. Svoboda nesmí být zneužívána. Dětem je možné toto sdělit v podobě pravidel a příběhů, které je učí, že mají svoji hlavu, sílu a moc o věcech rozhodovat a ovlivňovat je. Učí se taky sdělovat své pocity a názory. A nemusí k tomu používat fyzickou sílu, křik, vztek, lži. Děti postupně k odpovědnosti dospívají. Přes jednoduché praktické situace po složitější konání.

2. Smělost prozkoumat svět

Dětem umožňujeme zkoumat svět plný darů a krás života. Učíme je říkat, co si doopravdy myslí, i když to není v souladu s tím, co si myslí ostatní. Dáváme jim pocit bezpečí, díky kterému mohou vykročit do prostoru, ze své komfortní zóny. Vedeme je k odhodlání dělat věci tak, jak je cítí, a zároveň klademe důraz na to, aby uměly své činy obhájit a odůvodnit. Důležité je prozkoumávat a objevovat nové věci, hledat krásné momenty v každém dni a umět se z nich radovat. Děti učíme umění koukat na svět pozitivně, spíš než hledat nejisté přístavy bezpečí.

Umění vykročit do nejistoty!

Snažíme se, aby děti zažily pocit vlastní síly, schopností, že i ony mohu něco dobrého udělat a změnit. Děti ve školce vidí výsledky, že jejich snaha a smělost má smysl.

3. Upřímnost, pravdomluvnost a zdravá důvěra

Dětem umožníme žít hodnotu jasných vztahů založených na otevřené komunikaci, kdy si navzájem lidé mohou věřit. Pochopí tak hodnotu řeči, kterou jsme obdarováni, a jak moc svojí řečí můžeme pomáhat nebo zraňovat. Je velmi důležité, aby děti skrze hru a své vlastí vazby prožily, jak je pravdomluvnost důležitá, a jak lež ubližuje. Pochopily, co je pomluva, a nesměšovaly lež s fantazií.

Cestou je úcta ve vzájemných vztazích, empatie vůči druhému, prostor bez obav říkat pravdu.